Regulamin konkursu Szkoły Dotneta

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Szkoły dotneta (zwanego dalej „Konkursem”) jest Kajetan Duszyński, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie, ul. Głębocka 115D/41 03-287 Warszawa pod numerem NIP:7123120076(zwany dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu
 6. Organizator konkursu informuje,  że serwis Facebook oraz YouTube jest zwolniony z odpowiedzialności za działania swoich użytkowników w związku z uczestnictwem w konkursie.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora i Fundatora nagrody: https://szkoladotneta.pl (zwana dalej: „Witryna Szkoły Dotneta”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs kierowany jest do osób biorących udział w darmowym szkoleniu „Czyste WebAPI przy użyciu CQRS i MediatR” przeprowadzany przez Organizatora.
 2. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest Autorem przesłanej pracy konkursowej.
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora.

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody główne
 2. 3 Autorom zwycięskiej pracy Organizator przyzna nagrodę główną – książkę,
 3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy konkursu, w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na koszt Fundatora, na adres podany przez wyróżnionego uczestnika konkursu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu znajdującego się na terenie Polski.
 4. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 150zł.
 5. Nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku od wygranych.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się na zasadach głosowania publicznego.
 2. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Za jedną osobę uznaje się unikalny adres IP urządzenia podłączonego do internetu.
 3. Głosowanie jest prowadzone na stronie https://forms.office.com
 4. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikom konkursu, którzy jako pierwsi prześlą prawidłową odpowiedź.

§ 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie zadane w czasie szkolenia.
 2. Praca konkursowa będzie uznana za dostarczoną, jeżeli pojawi się w odpowiedziach na stronie forms.office.com na koncie Organizatora.
 3. Czas nadsyłania prac konkursowych trwa 10.03.2021 r. od 21:00 do 22:30.
 4. Organizator i Fundator według własnego uznania zdecydują o momencie opublikowania zwycięzców konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10.03.2021 r. i zostanie podane w czasie szkolenia.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA i FUNDATORA

1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator i Fundator oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz YouTube.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie stron internetowych: „Witryna Szkoły Dotneta”.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Fundatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, z zastrzeżeniem danych udostępnionych w celu zapisania się na listę mailową, zgodnie z pkt. 5 § 7 Regulaminu.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs szkolenia Jak efektywnie uczyć się programowania”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 marca 2021 r. i obowiązuje do momentu wydania nagród przez Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:

https://szkoladotneta.pl/regulamin-konkursu/
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://szkoladotneta.pl/regulamin-konkursu/